بخشی از تدریس استاد فرهادیان ، نکات مهمی از مبحث صفات چشمگیر