بخشی از تدریس دکتر چلاجور از مبحث تثبیت co2 در گیاهان