راه حلی ساده برای ساده کردن مدارات پیچیده خازنی و مقاومتی به زبان استاد سادات