توصیه‌‌ی مهندس سادات برای داوطلبان کنکور:

در مباحث مختلف فیزیک کنکور مثل حرکت شناسی، سینماتیک و نور؛ میزان مطالعه، حل تست، حل تمرین و حتی تعداد تست باید متفاوت باشد و نتیجه ای هم که در آزمون های مختلف از این مباحث می گیریم قطعا متفاوت است. در نتیجه زمان مطالعه ای که برای فصول مختلف فیزیک می گذارید باید متناسب با میزان پیچیدگی و حجم آن فصل باشد. و هیچ وقت نباید نتیجه ای که از مباحث مختلف در آزمون های آزمایشی می‌گیرید را با هم مقایسه کنید.