پاسخ استاد شاهین زاد به این سوال:

برای تسلط برمبحث ساختمان واژه
1) سه درس ساختمان واژه 1 و 2 و 3 را مطالعه کرده و نمونه ها را یک بار بخوانید. (برای تسلط بیشتر می توانید از جزوه‌ی دبیر و درس نامه های کتاب های مختلف هم استفاده کنید.)
2)مطالعه نکات و تحلیل تست های 4 سال اخیر کنکورهای سراسری
3) خلاصه نویسی و جمع آوری نکات جدیدی که در حین مطالعه ی تست های کنکور به آن برخورد می کنید.
بعد از انجام این سه مرحله شما به یک دانش قابل قبول در ساختمان واژه رسیده اید.