نکات ویژه اعراب گذاری و شکّل به زبان استاد ایاد فیلی
اعراب فعل :
•    آخر فعل ماضی مفرد همیشه فتحه دارد.
•    آخر فعل مضارع مرفوع است مگر اینکه بعد از ادوات جازمه یا ناصبه آمده باشد.