دانش آموزان عزیز با توجه به این جدول و یک برنامه ریزی خوب برای مطالعه درس فیزیک می توانید به رتبه ای قابل قبول در کنکور برسید.