نکات ویژه اعراب گذاری و شکّل به زبان استاد ایاد فیلی

2) چه کلماتی بدون تنوین آورده می شوند؟
غیر منصرف ها- کلمات مبنی -  کلماتی که (ال) دارند – کلمات مضاف در مضاف الیه ها

3) به چه کلماتی حرکت نمی دهیم، یهنی اعرابشان به صورت تقدیری است؟ (اعراب تقدیری = معرب بدون حرکت)
الف) مقصور ها – مثل کبری ، دنیا . . .
ب) منقوص ها به شرطی که منصوب نباشند – مثل هادی ،عالی . . .
ج) اسم +ی متکلم – مثل معلمی، صدیقی . . .
د) فعل مضارع در حالتی که منصوب یا مجزوم نباشد.

4) چه کلماتی اعراب اصلی و طبیعی را نمی گیرند و دارای اعراب فرعی هستند؟
الف) جمع های مونث سالم مانند(معلمات) به جای فتحه، کسره می گیررند.
ب) غیر منصرف ها مانند (مساجد) در حالت جر به جای کسره، فتحه می گیرند؛ مگر اینکه همراه (ال) و یا (مضاف الیه) باشند.