این موضوع را نباید فراموش کنید که طراحان محترم از همه مطالب کتاب های درسی (بر حسب اهمیت و سهم آن ها در آزمون) سوال مطرح می کنند و به عبارت دیگر اگر از مطلب یا نکته ای به صورت مستقیم سوال طرح نشود، حتما به صورت غیر مستقیم و در قسمت ترجمه یا شکل و تحلیل صرفی گنجانده می شود، به عنوان مثال در آزمون سراسری 94 رشته ی ریاضی از مبحث مهم معلوم و مجهول به صورت مستقیم سوالی طرح نشده بود اما در قسمت ترجمه (سوال اول: من قتل مظلوما ... هرکس مظلومانه کشته شود ...) آمده بود. از مبحث مهم منصرف و غیر منصرف معمولا در قسمت شکل آورده می شود و نمونه های بی شمار دیگر ...