دانش‌آموزانی که خود را باور داشتند و مزه موفقیت را چشیدند