سردبیر شبکه علمی   1396/11/13 11:51

تفاوت بین دانش آموزان کوشا و بقبه در این است که آنها درایام تعطیل و دوران طلایی نوروز ساعت مطالعه خود را افزایش می دهند. بیشتر تلاش می کنند و قطعا نتیجه خوبی هم خواهند گرفت.