سردبیر شبکه علمی   1396/11/18 17:52

دانش آموزان عزیز با توجه به این جدول و یک برنامه ریزی خوب برای مطالعه درس فیزیک می توانید به رتبه ای قابل قبول در کنکور برسید.