دکتر پدرام فرهادیان

تعداد دنبال کنندگان : 1106

مدرس برجسته زیست شناسی

محبوب ترین دبیر زیست شناسی در ایران ! این عنوانی است که همواره همراه با نام دکتر پدرام فرهادیان همراه است . فردی که خود جزو نخبگان دانشگاهی و پزشکی کشور بوده و به خاطر عشق به تدریس و دانش آموزان خود ، به تدریس زیست شناسی در معروف ترین آموزشگاه ها و مدارس تهران می پردازد .

تیزر معرفی دکتر پدرام فرهادیان

فیلم کنکور | آموزش کنکور فیلم کنکور | آموزش کنکور

نمونه فیلم تدریس دکتر پدرام فرهادیان

فیلم کنکور | آموزش کنکور
فیلم کنکور | آموزش کنکور

نمونه فیلم تدریس دکتر پدرام فرهادیان

فیلم کنکور | آموزش کنکور
فیلم کنکور | آموزش کنکور

نمونه فیلم تدریس دکتر پدرام فرهادیان

فیلم کنکور | آموزش کنکور
فیلم کنکور | آموزش کنکور